Informació Guàrdia Urbana Barcelona

 

L’Ajuntament de Barcelona publica les bases de la convocatòria i aprova un concurs de 282 places d’agent de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament. Llegeix-te-les!!

 

Requisits:

 • Edat: Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa
 • Titulació: Posseir el títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior
 • Permís de Conduir: Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B i posseir el permís de conduir vehicles de la classe A2. La presentació d’aquest permís (A2) podrà ajornar-se improrrogablement fins el darrer dia del curs selectiu de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)

El procés selectiu constarà de les tres fases següents:

 • Fase d’oposició
 • Fase de formació (curs selectiu)
 • Fase de pràctiques

 

FASE D’OPOSICIÓ

 

Primera prova: Cultural i teòrica (obligatòria i eliminatòria)

Test de coneixement cultural: Qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 50 preguntes), un 50% relatives a coneixements de cultura general i un 50% relatives a coneixements sobre l’actualitat política, econòmica,social i cultural.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Es qualificarà de 0 a 12 punts. Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 4 punts.

Test de coneixement teòric: Qüestionari de preguntes tipus test (màxim 75preguntes) relaciones amb el temari.

La durada màxima d’aquest exercici serà de 60 minuts. Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Es qualificarà de 0 a 12 punts. Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 4 punts.

Segona prova: Tests aptitudinals (obligatòria i eliminatòria)

Test aptitudinal: Consisteix en l’administració de tres tests adreçats a la valoració de les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de les persones aspirants. Aquests tests valoraran l’aptitud verbal, numèrica i el raonament abstracte.

Cadascun d’aquests exercicis serà valorat de 0 a 10 punts. Es qualificarà fins a 10 punts. La puntuació mínima per superar-laserà de 5 punts.

Tercera prova: Prova de coneixements de llengua anglesa (de caràcter voluntari i no eliminatori)

Test de coneixement de llengua anglesa: Qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 50 preguntes).

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Prova de coneixements escrits de nivell intermedi B2 de llengua anglesa, que els permetrà millorar fins a 5 punts la nota final de l’oposició.

Quarta prova: Prova d’aptitud física (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants que hagin superat les dues primeres proves, seran ordenades de major a menor puntuació en funció del sumatori de les qualificacions obtingudes a les proves puntuables. Un cop ordenades, només passaran a la 4a prova les 900 persones aspirants millor classificades.

Aquesta prova consta de 3 exercicis físics:

 • Pressió sobre banc: Força estàtica màxima
 • Course navette: Potència aeròbica màxima
 • Circuit d’agilitat: Agilitat/velocitat

El sistema de puntuació tindrà una distribució del 30% en la pressió sobre banc, 40% en la cursa llançadora i 30% en circuit d’agilitat. Cadascun d’aquests exercicis serà valorat de 0 a 6 punts.

L’aprovaran les persones que aconsegueixin, en nota transformada, un mínim de 4 punts en una escala de 0 a 6.

Cinquena prova: Prova de català (obligatòria i eliminatòria)

Les persones participants han de posseir els coneixements de nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior.

Primera part: S’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana relacionats en grau adequat amb les places objecte de la convocatòria.

Segona part: S’avaluarà l’expressió oral per mitjà d’una exposició oral i una conversa sobre temes generals d’actualitat.

La durada màxima d’aquest exercici serà de 90 minuts per la primera part, i de 10 minuts per la segona part. Es qualificarà d’apte o no apte.

Sisena prova: Proves de personalitat i de competències (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants que hagin superat les quatre proves seran ordenades de major a menor puntuació a partir de la nota que resulti del sumatori de les proves puntuables.Un cop ordenades, només passaran a la 6a prova les 600 persones aspirants millor classificades.

Realització de tres qüestionaris i una entrevista que mesuraran els valors, els trets de personalitats bàsics, els trets clínics de la persona aspirant, la seva adaptació personal i social a l’entorn i el seu grau d’adequació al perfil competencial.

Les competències valorades seran les següents:

 • Habilitats socials
 • Transmissió d’informació
 • Solució de problemes
 • Interès i iniciativa
 • Responsabilitat
 • Flexibilitat i polivalència
 • Dedicació
 • Autocontrol i resistència a la pressió

IMPORTANT! Cada una de les competències avaluades serà valorada amb 0 punts, 1 punt o 2 punts. Per tal de superar la prova la persona aspirant haurà de complir dos requisits:

 • Obtenir una puntuació superior a 0 punts en totes les competències
 • Obtenir una puntuació igual a 2 punts en tres o més competències

Es qualificarà com a apte o no aptes.

Setena prova: Proves mèdiques (obligatòria i eliminatòria) Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per professionals mèdics col·legiats, per comprovar que no es detecta en les persones aspirants l’existència de cap de les exclusions mèdiques.

 guardia-urbana-bcnBases DOGC Núm. 8067 – 19.2.2020

Altres oposicions: Bombers Generalitat, Bombers Barcelona, Bombers Voluntaris o Mossos d’Esquadra