Informació sobre l’oposició de Guàrdia Urbana Barcelona

App per complementar l’estudi: Test Opos: Bombers GUB Mossos, totalment gratuïta. Dona-li un cop d’ull a https://play.google.com/store/apps/details?id=com.llorenc.llorencquiz

 

L’Ajuntament de Barcelona anuncia 120 places places per Agent de la Guàrdia Urbana. A diferència dels altres anys, han detallat els temes que hi haurà per la primera prova: cultural i teòrica.

 

Quines són les proves per Guàrdia Urbana de Barcelona?

Les sis proves són:

– Primera prova: Prova cultural

– Segona prova: Tests aptitudinals

– Tercera prova: Prova de català

– Quarta prova: Proves físiques

– Cinquena prova: Proves de personalitat i competències

– Sisena prova: Proves mèdiques

 

En que consisteix els tests aptitudinals?

Consisteix en l’administració de tres tests adreçats a la valoració de les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de les persones aspirants. Aquests tests valoraran l’aptitud verbal, numèrica i el raonament abstracte, respectivament.

L’exercici és qualificarà fins a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 5 punts.

 

Quines són les proves físiques?

Aquesta prova consta de 3 exercicis físics:

Tracció general, coneguda com «tirón»

– Cursa llançadora, coneguda com Course Navette

Circuit d’agilitat

El sistema de puntuació tindrà una distribució del 30% en la tracció general, 40% en la cursa llançadora i 30% en circuit d’agilitat, que representa la valoració de la importància relativa de cada factor i de cada test en la puntuació final. Cada una d’aquestes subproves serà valorada de 0 a 6 punts.

 

Proves de personalitat i competències?

Aquesta prova consistirà en la realització de tres qüestionaris i una entrevista que mesuraran els trets de personalitats bàsics, els trets clínics de la persona aspirant, la seva adaptació personal i social a l’entorn i el seu grau d’adequació al següent perfil competencial: habilitats socials, responsabilitat, solució de problemes, interès i iniciativa, flexibilitat i polivalència i autocontrol i resistència a la pressió.

En funció d’aquesta adequació, les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.

 

Si et vols preparar les físiques i el temari amb nosaltres, vés a contacte

 guardia-urbana-bcnBases DOGC Núm. 7299 – 1.2.2017

Altres oposicions: Bombers Generalitat, Bombers Barcelona, Bombers Voluntaris o Mossos d’Esquadra