Informació sobre l’oposició de Mossos d’Esquadra

App per complementar l’estudi: Test Opos: Bombers GUB Mossos, totalment gratuïta. Dona-li un cop d’ull a https://play.google.com/store/apps/details?id=com.llorenc.llorencquiz

 

Quines són les proves a mosso d’esquadra?

Les 4 proves són:

– Primera prova: Exercici de coneixements, aptitudinal i personalitat

– Segona prova: Proves físiques

– Tercera prova: Prova d’adequació psicoprofessional

– Quarta prova: Coneixements de llengua catalana

 

 

Proves físiques Mossos d’Esquadra?

Les proves físiques consistiran en la realització dels exercicis següents:

Circuit d’agilitat

– Cursa llançadora, coneguda com Course Navette

– Pressió sobre banc

 

Els percentatges de puntuació dels exercicis físics sobre el total de la prova física són: 30% per a l’exercici “circuit d’agilitat”, 30% per a l’exercici “pressió sobre banc” i 40% per a l’exercici “cursa de llançadora”.

La qualificació d’aquesta prova serà de 0 a 10 punts. Per superar-la la persona participant ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

 

En que consisteix la prova d’adequació psicoprofessional?

Prova d’adequació psicoprofessional. Consistirà en la realització de les subproves següents:

a) Primera subprova. Proves psicotècniques orientades a avaluar l’adequació de les característiques de la persona aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar.

b) Segona subprova. Una entrevista per contrastar i ampliar el resultat de les proves psicotècniques per determinar l’adequació de la persona aspirant al perfil professional desitjat.

La qualificació d’aquesta prova serà apte/a o no apte/a. Per superar la prova s’ha d’obtenir la qualificació d’apte/a.

 

Si et vols preparar les físiques i els psicotècnics amb nosaltres, vés a contacte

mossos

Bases 46/17

Altres oposicions: Bombers Generalitat, Bombers Barcelona, Bombers Voluntaris, o Guàrdia Urbana