Informació Mosso/a d’Esquadra

 

La Generalitat de Catalunya publica les bases de la convocatòria 46/002/19 i aprova 750 places de la categoria de Mosso o Mossa de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra. Llegeix-te-les!!

 

Requisits:

  • Edat: Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa
  • Titulació: Tenir el títol de batxiller, de tècnic o un altre d’equivalent o superior
  • Permís de Conduir: Estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor

 

La convocatòria consta de les tres fases que es descriuen a continuació:

  1. Primera fase: oposició
  2. Segona fase: formació
  3. Tercera fase: pràctiques

 

FASE D’OPOSICIÓ

 

Primera prova: Coneixements i aptitudinal (obligatòria i eliminatòria)

Subprova de coneixements: Consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 30 preguntes

El temps per realitzar aquesta subprova és 35 minuts. La puntuació d’aquesta subprova és de 0 a 10 punts. Per ser apte s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 4 punts.

Cada pregunta té quatre alternatives de resposta de les quals només una és correcta. Totes les respostes correctes tenen el mateix valor. Les preguntes que es deixin en blanc no resten i les respostes errònies descompten una quarta part del valor d’una resposta correcta.

Subprova aptitudinal: Consisteix en la realització de tests adreçats a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals de la persona participant. S’avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l’aptitud verbal, l’aptitud numèrica i l’aptitud perceptiva.

La puntuació d’aquesta subprova es de 0 a 10 punts. Per ser considerat apte en aquesta subprova s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

Qualificació de la prova: Seran aptes a la primera prova les persones participants que hagin estat aptes a la subprova de coneixements i a la subprova aptitudinal i d’aquestes, les 4.000 persones que hagin obtingut les millors puntuacions en la suma de la puntuació obtinguda en la subprova de coneixements i en la subprova aptitudinal.

Segona prova: Prova física (obligatòria i eliminatòria)

Les persones participants aptes en la primera prova seran convocades a la realització de la prova física.

La prova física consisteix en la realització dels exercicis físics següents:

 

Els percentatges de puntuació dels exercicis físics sobre el total de la prova física són: 30% per a l’exercici “circuit d’agilitat”, 30% per a l’exercici “pressió sobre banc” i 40% per a l’exercici “cursa de llançadora”.

Cada exercici físic es puntua de 0 a 10 punts. La puntuació total de la prova física s’obté de sumar la puntuació de cadascun dels exercicis físics tenint en compte el percentatge de cada exercici físic respecte a la puntuació total de la prova física.

Qualificació de la prova: La puntuació de la prova física és de 0 a 10 punts. Per superar-la la persona participant ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

Tercera prova: Adequació psicoprofessional (obligatòria i eliminatòria)

Seran convocades a la realització de la prova d’adequació psicoprofessional les 3.200 persones que, d’entre les persones aptes a la prova física, hagin obtingut les millors puntuacions en la suma de la puntuació de la primera i de la segona prova.

La prova d’adequació psicoprofessional consisteix en la realització de tests psicotècnics i d’una entrevista orientats a avaluar l’adequació de les característiques de la persona participant en relació amb les funcions a desenvolupar.

La qualificació d’aquesta prova és d’apte o no apte.

Quarta prova: Coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria per a les persones no exemptes)

Les persones participants han de posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior.

La prova de coneixements de llengua catalana consta de dues parts:

Primera part: S’hi avaluen el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text de 180 paraules, com a mínim, i els coneixements pràctics de llengua per mitjà de cinc blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió de llengua catalana relacionats, en un grau adequat, amb les funcions pròpies de les places objecte d’aquesta convocatòria.

Segona part: Consisteix en la lectura en veu alta d’un text i una conversa sobre temes proposats a fi d’avaluar l’expressió oral.

Aquesta prova té una durada màxima d’1 hora i 30 minuts per a la primera part i de 10 minuts per a la segona part. La qualificació d’aquesta prova és d‘apte o no apte.

Comprovació de les causes d’exclusió per manca d’aptitud psicofísica Consisteix en la realització de les proves mèdiques necessàries per comprovar que les persones participants tenen l’aptitud psicofísica necessària per al desenvolupament de la tasca policial.
Comprovació de tatuatges La comprovació de tatuatges es farà de manera independent durant la realització de la comprovació de les causes d’exclusió per manca d’aptitud psicofísica.
Puntuació total de la primera fase: Fase d’oposició Seran convocades a la realització de la fase de formació les persones participants que hagin estat aptes a la fase d’oposició. Si han estat aptes a la fase d’oposició més de 800 persones, el tribunal qualificador confeccionarà una llista amb totes les persones aptes a la fase d’oposició de més a menys puntuació i seran convocades a la fase de formació les 800 persones millor classificades

 

 

mossos

Bases 46/002/19

Altres oposicions: Bombers Generalitat, Bombers Barcelona, Bombers Voluntaris, o Guàrdia Urbana