Informació Bombers de Barcelona

 

L’Ajuntament de Barcelona publica les bases de la convocatòria i aprova un concurs oposició de 80 places de bomber o bombera d’accés del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS). Llegeix-te-les!!

 

Saber més

Vols saber com va l’actual convocatòria del cos de Bombers Barcelona 2019? Llegir més

Requisits:

 • Edat: Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Titulació: Posseir el títol de graduat/da en educació secundaria obligatòria, graduat/da escolar, Tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, Tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior
 • Permís de Conduir: Posseir el permís de conduir vehicles de la classe C

 

El procés selectiu constarà de les quatre fases següents:

 1. Fase d’oposició
 2. Fase de concurs
 3. Fase de formació (curs selectiu)
 4. Fase de pràctiques

 

FASE D’OPOSICIÓ

 

Primera prova: Prova de coneixements (obligatòria i eliminatòria)

Test de coneixements del temari general: Qüestionari d’un màxim de 50 preguntes tipus test. Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Es qualificarà de 0 a 8 punts.

Test de coneixements del temari específic: Qüestionari d’un màxim de 100 preguntes tipus test. Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Es qualificarà de 0 a 18 punts.

Segona prova: Prova de català (obligatòria i eliminatòria)

Les persones participants han de posseir els coneixements de nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior.

Primera part: S’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana relacionats en grau adequat amb les places objecte de la convocatòria.

Segona part: S’avaluarà l’expressió oral per mitjà d’una exposició oral i una conversa sobre temes generals d’actualitat.

La durada màxima d’aquest exercici serà de 90 minuts per la primera part, i de 10 minuts per la segona part. Es qualificarà d’apte o no apte.

Tercera prova: Prova de castellà (obligatòria i eliminatòria)

Primera part: Realització d’una redacció de 200 paraules com a mínim.

Segona part: Manteniment d’una conversa amb els assessors especialistes que designi el Tribunal

El temps per a la realització d’aquesta prova no serà superior a 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona. Es qualificarà d’apte o no apte.

Quarta prova: Prova d’aptitud física (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants que hagin superat les tres primeres proves, seran ordenades de major a menor puntuació segons la nota obtinguda en la primera prova i passaran a la quarta prova les 700 persones aspirants amb millor puntuació.

Aquesta prova consta de 5 exercicis físics:

 • Dominades: Força de braços
 • Arrossegament de maniquí: Força i potència de braços i cames
 • Course navette: Potència aeròbica màxima
 • Circuit d’agilitat: Agilitat/velocitat
 • Circuit de piscina: Domini del medi aquàtic

Es qualificarà de 0 a 22 punts.

Cinquena prova: Prova pràctica (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants que hagin superat les quatre primeres proves, seran ordenades de major a menor puntuació segons la nota obtinguda en la primera i quarta proves i passaran a la cinquena prova les 400 persones aspirants amb millor puntuació.

Aquesta prova consistirà en el desenvolupament d’un o més exercicis teòric-pràctics que permetin valorar els coneixements tècnics, la utilització adequada dels materials i eines i les destreses bàsiques d’un dels quatre àmbits professionals que seguidament es relacionaran.

Els àmbits professionals són:

 • Edificació i obra civil
 • Instal·lacions elèctriques
 • Mecànica
 • Sanitari

Es qualificarà de 0 a 25 punts.

Sisena prova: Prova de conducció (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants que hagin superat la cinquena prova (prova pràctica) seran ordenades de major a menor puntuació d’acord amb el sumatori de les proves primera, quarta i cinquena. Un cop ordenades,únicament passaran a la sisena prova les 240 persones aspirants amb millor puntuació.

La prova consistirà en un exercici pràctic de circulació en un circuit urbà, i un exercici de maniobres en un circuit tancat, amb un vehicle pesant.

La persona aspirant disposarà de 18 punts i segons vagi realitzant el circuit, se li aplicaran les deduccions que s’escaiguin. Així que es qualificarà de 0 a 18 punts.

Setena prova: Proves de personalitat i de competències (obligatòria i eliminatòria)

Realització de qüestionaris i una entrevista que mesuraran trets de personalitat bàsics i trets clínics de les persones aspirants, la seva adaptació personal i social a l’entorn i el seu grau d’adequació al perfil competencial del lloc de Bomber o Bombera d’accés de l’Ajuntament de Barcelona.

Les competències valorades seran les següents:

 • Anàlisi i resolució de problemes
 • Orientació a resultats
 • Comprensió de l’organització
 • Orientació al servei ciutadà
 • Aprenentatge permanent
 • Autocontrol i resistència a la pressió
 • Treball en equip i col·laboració
 • Comunicació
 • Presa de decisions

IMPORTANT! Cada una de les nou competències avaluades serà valorada amb 0 punts, 0’25 punts, 0’5 punts, 0,75 punts o 1 punt. Per tal de superar la prova, la persona aspirant haurà de complir dos requisits:

 • Obtenir una puntuació superior a 0 punts en totes les competències.
 • Obtenir una puntuació mínima de 5,5 punts en la suma de totes les competències.

Es qualificarà fins a 9 punts.

Vuitena prova: Proves mèdiques (obligatòria i eliminatòria) Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per professionals mèdics col·legiats, per comprovar que no es detecta en les persones aspirants l’existència de cap de les exclusions mèdiques.

 

Bases DOGC Núm. 7920- 18.7.2019

Altres oposicions: Bombers Generalitat, Bombers Voluntaris, Mossos d’Esquadra o Guàrdia Urbana