Bombers de Barcelona

App per complementar l’estudi: LlorencQuiz, totalment gratuïta. Dona-li un cop d’ull a https://play.google.com/store/apps/details?id=com.llorenc.llorencquiz

 

L’Ajuntament de Barcelona anuncia en el DOGC 7205 l’aprovació de 24 places per Bomber de Barcelona. Així que si el procès administratiu segueix el seu curs per l’any 2017 Bombers de Barcelona publicarà una nova convocatòria.

 

Que volen valorar en una oposició de Bombers l’Ajuntament de Barcelona?

En la fase d’oposició et valoraren en nou proves diferents per obtenir una plaça com a Bomber de l’Ajuntament de Barcelona. Consisteix en anar realitzant proves i si ets apte i/o passes la nota de tall tens dret a fer la següent prova, així fins arribar a la novena prova. Per acabar es farà un sumatori de totes les proves i si ets dels 24 primers, hauràs obtingut una plaça com a Bomber de Barcelona.

 

Quines són les proves per bomber?

Les nou proves són:

– Primera prova: Test de coneixements específics

– Segona prova: Prova de català

– Tercera prova: Prova de castellà

– Quarte prova: Proves físiques

– Cinquena prova: Test de coneixements generals

– Sisena prova: Prova pràctica

– Setena prova: Prova de conducció

– Vuitena prova: Proves de personalitat i de competències

– Novena prova: Proves mèdiques

 

En que consisteix el Test de coneixements específics?

Aquesta prova consisteix en donar resposta a un qüestionari d’un màxim de 100 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari (temari de coneixements específics).

Aquesta prova serà qualificada de 0 a 15 punts. Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 8 punts.

 

I les proves físiques?

Les proves físiques consisteixen en cinc exercicis físics:

– Tracció general, coneguda com «tirón»

– Flexió de braços: Pujada de corda

Course navette

Circuit d’agilitat

Circuit de piscina

Cada persona aspirant serà qualificada com a apta o no apta en cadascun dels cinc exercicis. Superaran aquesta quarta prova aquelles persones aspirants que siguin aptes en els cinc exercicis.

 

I el test de coneixements generals?

Consisteix en donar resposta a un qüestionari d’un màxim de 50 preguntes tipus test, relacionades amb les matèries del temari de coneixements generals (legislació).

Aquesta prova és obligatòria però no eliminatòria i es qualificarà fins a 5 punts.

 

I la prova pràctica?

Aquesta sisena prova consistirà, d’acord amb els continguts assenyalats al temari específic, en el desenvolupament d’un o més exercicis pràctics que permetin valorar els coneixements tècnics, la utilització adequada dels materials i eines i les destreses bàsiques d’un dels tres àmbits professionals.

Per la realització d’aquests exercicis el Tribunal qualificador podrà emprar qualsevol tipologia de proves que consideri adequades, incloent, si s’escau, proves tipus test.

Els àmbits professionals son:

a) Edificació i obra civil.

b) Instal·lacions elèctriques.

c) Mecànica.

L’exercici serà qualificat fins a 24 punts, i seran eliminades les persones aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 12 punts.

 

I la prova de conducció?

La prova consistirà en un exercici pràctic de circulació en un circuit urbà amb un vehicle pesant. El personal examinador aniran juntament amb la persona aspirant a la cabina durant el desenvolupament de l’exercici per tal de valorar adientment les seves habilitats de conducció.

A l’inici de la prova, la persona aspirant disposarà de 10 punts i segons vagi realitzant el circuit, se li aplicaran les deduccions que s’escaiguin. La puntuació final serà el resultat de restar als 10 punts les penalitzacions corresponents. La persona aspirant que no obtingui una puntuació final igual o superior a 5 punts serà eliminada del procés de selecció.

 

I les proves de personalitat i de competències?

Aquesta prova consistirà en la realització de qüestionaris i una entrevista que mesuraran trets de personalitat bàsics i trets clínics de les persones aspirants, la seva adaptació personal i social a l’entorn i el seu grau d’adequació al perfil competencial de la categoria de bomber/a d’accés de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquesta prova és obligatòria, tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà fins a 7 punts. Cada una de les set competències avaluades serà valorada amb 0 punts, 0’5 punt o 1 punt. Per tal de superar la prova, la persona aspirant haurà de complir dos requisits:

– Obtenir una puntuació superior a 0 punts en totes les competències.

– Obtenir una puntuació igual a 1 punt en quatre o més competències.

 

Si vols saber com va l’actual oposició, dona-li un cop d’ull a 60 places per a Bomber de Barcelona 2015

Bases DOGC Núm. 6880- 27.5.2015

Altres oposicions: Bombers Generalitat, Bombers Voluntaris, Mossos d’Esquadra o Guàrdia Urbana