bombers generalitat bobmera 2020

Informació Bombers de la Generalitat de Catalunya


La Generalitat de Catalunya publica les bases de la convocatòria i aprova 250 places de la categoria de Bomber o Bombera de l'escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

 

Saber més

El Pla Estratègic de la Direcció General de SPEIS 2017-2022 vol combatre el dèficit de personal (684 efectius), renovació de vehicles, incorporació de material i vestuari, i millora de parcs


Vols saber com va l'actual convocatòria(81/19.2) del cos de Bombers de la Generalitat? Llegir més


 

Requisits:

 1. Edat: Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa
 2. Titulació: Graduat en educació secundària obligatòria o superior
 3. Permís de Conduir: Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable.
 4. Llengua catalana: Tenir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1) o superior
 5. Llengua castellana: Tenir els coneixements de llengua castellana corresponents al diploma d'espanyol (C1) o superior

 

El procediment selectiu és el de concurs- oposició i consta de quatre fases:

 1. Fase d'oposició
 2. Fase de concurs
 3. Fase formativa (curs selectiu)
 4. Fase de pràctiques

Fase oposició

 

Primera prova: prova de coneixements i tests psicotècnics (obligatòria i eliminatòria) Test de coneixements: consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 95 preguntes, més 10 preguntes de reserva.

El temps per fer aquest exercici serà d'1 hora i 45 minuts. La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 10 punts. Cada resposta correcta té el mateix valor. Les preguntes que es deixin en blanc no puntuen i les errònies es valoren negativament. Per cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada.

Test aptitudinals: consisteix en la realització d'una bateria de tests psicotècnics adreçats a avaluar les capacitats aptitudinals de la persona participant: aptitud verbal, capacitat d'atenció, aptitud numèrica, raonament abstracte i capacitat espacial.

La valoració d'aquest exercici és d'apte o no apte.

Test d'avaluació psicològica de la personalitat: consisteix en la realització d'un/s test/s orientat/s a avaluar els trets de personalitat clínica i normal de les persones participants per tal de valorar-ne el grau d'ajust al funcionament adaptatiu i al perfil competencial del lloc de bomber o bombera de l'escalà bàsica.

La valoració d'aquest exercici és d'apte o no apte.

Segona prova:Prova física (obligatòria i eliminatòria) Les persones participants que hagin superat la primera prova, prova de coneixements i tests psicotècnics,s'ordenaran de més a menys puntuació segons la nota obtinguda, i passaran a fer aquesta prova les 600 persones que hagin obtingut la millor puntuació.

La prova física consisteix en la realització dels cinc exercicis físics següents:

 1. Cursa de llançadora
 2. Circuit d'agilitat
 3. Exercici aquàtic
 4. Pressió sobre banc
 5. Pujada de corda

La qualificació d'aquesta prova és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 5 punts.

Tercera prova: Prova d'avaluació psicològica (obligatòria i no eliminatòria) Les persones participants que hagin superat la segona prova, prova física, seran ordenades de més a menys puntuació d'acord amb el sumatori resultant de les qualificacions de la primera prova, prova de coneixements i tests psicotècnics, i de la segona prova, prova física. Un cop ordenades, únicament passaran a la tercera prova, prova d'avaluació psicològica, les 325 persones amb millor puntuació.

La prova d'avaluació psicològica consistirà en la realització d'un o diversos exercicis per avaluar les característiques personals de l'aspirant i determinar-ne l'ajust al perfil competencial en relació amb les funcions pròpies de la categoria de bomber o bombera de l'escala bàsica.

Les competències professionals susceptibles d'avaluació són les següents:

 1. Adaptabilitat i flexibilitat
 2. Acceptació i compliment de les normes i subjecció a l'estructura jeràrquica
 3. Autocontrol i tolerància a l'estrès
 4. Treball en equip
 5. Autogestió i desenvolupament personal i professional
 6. Motivació i vocació de servei públic
 7. Capacitat analítica i presa de decisions
 8. Capacitat de comunicació
 9. Orientació a resultats

La qualificació d'aquesta prova és de 0 a 10 punts.

Quarta prova: Proves mèdiques (obligatòria i eliminatòria) Es convocaran a la realització d'aquestes proves totes les persones participants avaluades en la tercera prova,prova d'avaluació psicològica.

Aquesta prova consisteix en un reconeixement mèdic a les persones participants, realitzat per professionals col·legiats designats pel Tribunal Qualificador, a fi i efecte d'acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions de bomber o bombera de l'escala bàsica delcos de Bombers de la Generalitat.

La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte.

Cinquena prova: Prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana (obligatòria i eliminatòria per a les persones no exemptes) Es convocaran a la realització d'aquesta prova les persones participants que hagin estat declarades aptes en la quarta prova, prova mèdica, i no hagin acreditat el nivell de llengua catalana i llengua castellana requerits perla convocatòria.

Llengua catalana: L'exercici de llengua catalana consta de dues parts; consisteix a fer, davant del Tribunal Qualificador i, si escau,dels assessors especialistes designats, les proves següents:

 1. Primera part: S'hi avalua el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules, coma mínim; la comprensió lectora, per mitjà de la lectura d'un text escrit i la resposta a preguntes sobre aquest text, i la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.
 2. Segona part: S'hi avalua l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa o exposició sobre temes generals d'actualitat.

El temps per realitzar aquest exercici és d'1 hora i 30 minuts per a la primera part i de 30 minuts per a la segona. La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte.

Llengua castellana: L'exercici consistirà a escriure una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del Tribunal Qualificador i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi.

El temps per a la realització d'aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona. La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte.

Puntuació total de la primera fase: Fase d'oposició La puntuació final d'aquesta fase d'oposició queda determinada per la divisió entre tres de la puntuació total resultant de la suma de les qualificacions obtingudes en el primer exercici (coneixements), de la primera prova(prova de coneixements i tests psicotècnics), de la segona prova (prova física) i de la tercera prova (prova d'avaluació psicològica).

 


logo_bomb_gene_197x130


 

Bases Bomber o Bombera escala bàsica del cos de bombers de la Generalitat 81/19.2

Altres oposicions: Bombers Barcelona, Bombers Voluntaris, Guàrdia Urbana o Mossos d'Esquadra