Informació sobre l’oposició de Bombers de la Generalitat 2016

App per complementar l’estudi: Test Opos: Bombers GUB Mossos, totalment gratuïta. Dona-li un cop d’ull a https://play.google.com/store/apps/details?id=com.llorenc.llorencquiz

 

El Pla Estratègic de la Direcció General de SPEIS 2017-2022 vol combatre el dèficit de personal (684 efectius), renovació de vehicles, incorporació de material i vestuari, i millora de parcs

Si vols saber com va l’actual oposició, dona-li un cop d’ull a 153 Places per Bombers de la Generalitat de Catalunya 2016

 

Que volen valorar en una oposició de Bombers de la Generalitat?

En la fase d’oposició et valoraren en sis proves diferents per obtenir una plaça com a Bomber/a de la Generalitat de Catalunya. Consisteix en anar realitzant proves i si ets apte i/o passes la nota de tall tens dret a fer la següent prova, així fins arribar a la sisena prova. Per acabar es farà un sumatori de totes les proves i si ets dels 153 primers, hauràs obtingut una plaça com a Bomber de la Generalitat de Catalunya.

 

Quines són les proves per bombers?

Com ja hem comentat anteriorment, hi ha sis proves.

– Primera prova: prova aptitudinal i coneixements

– Segona prova: proves físiques

– Tercera prova: prova de conducció de vehicles pesants

– Quarta prova: prova d’avaluació psicològica

– Cinquena prova: proves mèdiques

– Sisena prova: prova de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana

 

En que consisteix la prova aptitudinal i coneixements?

La prova aptitudinal, l’aspirant realitza una bateria de test psicotècnics, avaluant les capacitats aptitudinal dels aspirants amb tests d’aptitud verbal, capacitat d’atenció, aptitud numèrica, raonament abstracte i capacitat espacial.

La valoració de l’exercici és d’apte o no apte.

Per una altra banda tenim la prova de coneixements en la que valoren la coneixença dels candidats. Consisteix en un qüestionari de 100 preguntes, incloses les de reserva, en un temps de una hora i quaranta-i-cinc minuts. Les preguntes és fan de qualsevol tema dels 21.

La qualificació és de 0 a 10. La puntuació mínima és de 5.

 

I les proves físiques?

Les proves físiques consisteixen en la realització de cinc exercicis físics:

– Cursa de llançadora , coneguda com Course-Navette

Circuit d’agilitat

– Exercici aquàtic

– Pressió sobre banc o Press banca

– Pujada de corda

La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 5 punts.

 

I la prova de conducció de vehicles pesants?

Consistirà en la realització d’un exercici pràctic de circulació en un recinte tancat i d’altres exercicis pràctics que permetin avaluar de forma objectiva l’habilitat i els coneixements de les persones participants dintre de l’àmbit de la conducció de vehicles pesants tot terreny.

La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 5 punts.

 

I la prova d’avaluació psicològica?

Aquesta prova consistirà en la realització d’un test o uns testos psicotècnics i d’una entrevista personal, per determinar l’adequació de la persona participant als requeriments competencials en relació amb l’exercici de les funcions pròpies de la categoria de bomber/a de l’escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat.

La qualificació d’aquesta prova és d’apte o no apte.

 

I les proves mèdiques?

Aquesta prova consisteix en un reconeixement mèdic a les persones participants, realitzat per professionals mèdics col·legiats designats pel Tribunal Qualificador, a fi d’acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions de bomber de l’escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat.

La qualificació d’aquesta prova és d’apte o no apte.

logo_bomb_gene_197x130

 Bases Generalitat 81/16

Altres oposicions: Bombers Barcelona, Bombers Voluntaris, Guàrdia Urbana o Mossos d’Esquadra